Women's Fellowship luncheon/trip open to the public